تعمیر و سرویس سختی گیر رزینی

سختی گیر های رزینی نقش حیاتی در کنترل سختی آب برج خنک کننده در ساختمان هی مسکونی برای چیلر ها دارند لذا بعد از مدتی رزین سختی گیر ها اشباع می شوند و نیاز به تعویض دارند یا در بعضی مواقع نیاز به احیای اساسی دارند و در بعضی موارد نیاز است که شیر سختی گیر ها تعویض گردد یعنی از حالت دستی و مکانیکی به شیر اتومات تبدیل شوند و با شیر الکترونیکی تایمر دار برای سختی گیر نیاز به نیروی انسانی جهت احیای هر سه روز نمی باشد لذا در صورت نیاز به هرگونه تعمیرات اساسی یا نصب شیر الکترونیکی تایمر دار برای سختی گیر رزینی با گروه فنی و مهندسی دکتر تاسیسات حاصل بفرمایید.