تعمیر وتنظیم اینورتر پمپ آب

تعمیر وتنظیم کلیه اینورتر های پمپ آبرسانی

بعد از گذر زمان اینورتر ها معیوب می شوند یا از پروگرام خارج می شوند و شاید در مراحل اولیه ساکنین ساختمان ها مشکل بوجو آمده را متوجه نشوند ولی با حضور کارشناس متخصص متوجه خواهیم شد که پمپ های آب دایم کار هستند و با افزایش یا کاهش فشار آب، پمپ به صورت سینوسی تغییر دور نمی دهد که ناشی از خراب بودن اینورتر یا پروگرام نبودن دستگاه است.