سرویس فن کویل

فن کویل ها در داخل ساختمان و واحد ها نقش اساسی را بر عهد دارند و به اصطلاح ریه هر واحد مسکونی هستند، بعد از استارت فن کویل ها و روشن شدن و با گذر زمان چند ماهه فیلتر فن کویل ها دچار گرفتگی می شود که معمولا اهمیتی از طرف ساکنین ساختمان داده نمی شود به همین دلیل است که بعد از مدت کوتاهی فن کویل بازدهی مناسبی نداشته و ساکنین از نقطه آسایش خارج می گردند همچنین بعد از گذر چند سال داخل لوله های فن کویل گرفتگی حاصل می گردد که می بایست جهت رفع گرفتگی کویل اقدام گردد و بسیار موارد دیگر مثل لرزش یا صدای زیاد موتور فن کویل، لذا سرویس های دوره ای فن کویل ها می بایست اهمیت داده شود. . لذا با اعتماد به گروه فنی و مهندسی دکتر تاسیسات می توانید خدمات مورد نیاز خود را از ما دریافت کنید.